Hebraeg Vs Aramaeg: (5 Gwahaniaeth Mawr A Phethau I'w Gwybod)

Hebraeg Vs Aramaeg: (5 Gwahaniaeth Mawr A Phethau I'w Gwybod)
Melvin Allen

Mae Hebraeg ac Aramaeg yn chwaer ieithoedd o'r hen amser, ac mae'r ddwy yn dal i gael eu siarad heddiw! Hebraeg fodern yw iaith swyddogol cenedl Israel ac fe'i siaredir hefyd gan tua 220,000 o Americanwyr Iddewig. Defnyddir Hebraeg Feiblaidd ar gyfer gweddïo a darllen yr ysgrythur mewn cymunedau Iddewig ledled y byd. Mae Aramaeg yn dal i gael ei siarad gan Gwrdiaid Iddewig a grwpiau bach eraill sy'n byw yn Iran, Irac, Syria, a Thwrci.

Defnyddiwyd Aramaeg a Hebraeg (Hebraeg yn bennaf) yn yr Hen Destament a'r Newydd, a dyma'r unig ddwy iaith Semitig Gogledd-orllewin sy'n dal i gael eu siarad heddiw. Gadewch i ni archwilio hanes y ddwy iaith hyn, cymharu eu tebygrwydd a’u gwahaniaethau, a darganfod eu cyfraniad i’r Beibl.

Hanes Hebraeg ac Aramaeg

Hebraeg iaith Semitig a ddefnyddir gan yr Israeliaid a'r Jwdeaniaid yng nghyfnod yr Hen Destament. Hi yw'r unig iaith o wlad Canaan sy'n dal i gael ei siarad heddiw. Hebraeg hefyd yw'r unig iaith farw a gafodd ei hadfywio a'i siarad yn llwyddiannus gan filiynau heddiw. Yn y Beibl, ni ddefnyddiwyd y gair Hebraeg am yr iaith, ond yn hytrach Yehudit ( iaith Jwda) neu səpaṯ Kəna'an ( iaith Canaan).

Gweld hefyd: Bod yn Gonest Gyda Duw: (5 Cam Pwysig i'w Gwybod)

Hebraeg oedd iaith lafar cenhedloedd Israel a Jwda o tua 1446 i 586 CC, ac mae’n debyg yn ymestyn yn ôl i gyfnod Abraham gannoedd o flynyddoedd ynghynt. Yr Hebraeg a ddefnyddir yn yGelwir y Beibl yn Clasurol Hebraeg neu Beiblaidd Hebraeg.

Ysgrifenwyd dau ran o'r Hen Destament (Cân Moses yn Exodus 15, a Chân Deborah yn Barnwyr yn Barnwyr 5) yn yr hyn a elwir. Mae Hebraeg Beiblaidd Hynafol , sy’n dal yn rhan o Hebraeg Clasurol, ond yn wahanol yn yr un modd ag y mae’r Saesneg a ddefnyddir ym Beibl y Brenin Iago yn wahanol i’r ffordd yr ydym yn siarad ac yn ysgrifennu heddiw.

Yn ystod yr Ymerodraeth Babilonaidd, mabwysiadwyd y sgript Aramaeg Ymerodrol, sy'n edrych ychydig yn debyg i Arabeg, ac roedd y sgript Hebraeg fodern yn disgyn o'r system ysgrifennu hon (tebyg iawn i Aramaeg). Hefyd, yn ystod y cyfnod alltud, dechreuodd Hebraeg ildio i Aramaeg fel iaith lafar yr Iddewon.

Defnyddiwyd Mishnaic Hebrew ar ôl dinistrio'r Deml yn Jerwsalem ac am yr ychydig ganrifoedd nesaf. Mae Sgroliau'r Môr Marw yn Hebraeg Mishnaic yn ogystal â'r rhan fwyaf o'r Mishnah a Tosefta (traddodiad llafar a chyfraith Iddewig) yn y Talmud.

Rhywbryd rhwng 200 a 400 OC, bu farw Hebraeg fel iaith lafar, ar ôl y Trydydd Rhyfel Iddewig-Rufeinig. Erbyn hyn, roedd Aramaeg a Groeg yn cael eu siarad yn Israel a chan y diaspora Iddewig. Parhaodd yr Hebraeg i gael ei defnyddio mewn synagogau Iddewig ar gyfer y litwrgi, mewn ysgrifeniadau o rabbis Iddewig, mewn barddoniaeth, ac mewn masnach rhwng Iddewon, yn debyg iawn i'r iaith Ladin a barhaodd,er nad fel iaith lafar.

Wrth i fudiad Seionaidd y 19eg ganrif wthio am famwlad Israel, adfywiwyd yr Hebraeg fel iaith lafar ac ysgrifenedig, a siaredir gan yr Iddewon a ddychwelodd i famwlad eu hynafiaid. Heddiw, siaredir Hebraeg Fodern gan dros naw miliwn o bobl ledled y byd.

Aramaeg Mae hefyd yn iaith hynafol dros 3800 oed. Yn y Beibl, roedd Aram hynafol yn rhan o Syria. Mae gwreiddiau'r iaith Aramaeg yn ninas-wladwriaethau Arameaidd, sef Damascus, Hamath ac Arpad. Yr oedd yr wyddor y pryd hyny yn debyg i'r wyddor Phoenician. Wrth i wlad Syria ddod i'r amlwg, gwnaeth taleithiau Arameaidd hi yn iaith swyddogol.

Yn Genesis 31, roedd Jacob yn gwneud cyfamod â Laban ei dad-yng-nghyfraith. Mae Genesis 31:47 yn darllen, “Galwodd Laban hi Jegar-sahadutha , a galwodd Jacob ef Galeed ." Mae'n rhoi'r enw Aramaeg a'r enw Hebraeg ar yr un lle. Mae hyn yn dangos bod y patriarchiaid (Abraham, Isaac, Jacob) yn siarad yr hyn rydyn ni bellach yn ei alw'n Hebraeg (iaith Canaan) tra bod Laban, a oedd yn byw yn Haran, yn siarad Aramaeg (neu Syriaeg). Yn amlwg, roedd Jacob yn ddwyieithog.

Ar ôl i'r Ymerodraeth Asyria orchfygu'r tiroedd i'r gorllewin o Afon Ewffrates, gwnaeth Tiglath-Pileser II (Brenin Asyria o 967 i 935 CC) Aramaeg yn ail iaith swyddogol yr Ymerodraeth, gyda yr iaith Akkadian y gyntaf. Yn ddiweddarach Darius I (BreninMabwysiadodd yr Ymerodraeth Achaemenid, o 522 i 486 CC) hi fel y brif iaith, dros Akkadian. O ganlyniad, roedd y defnydd o Aramaeg yn cwmpasu ardaloedd helaeth, gan rannu yn y pen draw yn dafodiaith ddwyreiniol a gorllewinol a thafodieithoedd llai lluosog. Teulu iaith yw Aramaeg mewn gwirionedd, gydag amrywiadau a allai fod yn annealladwy i siaradwyr Aramaeg eraill.

Pan syrthiodd Ymerodraeth Achaemenid i Alecsander Fawr yn 330 C.C., roedd yn rhaid i bawb ddechrau defnyddio'r iaith Roeg; fodd bynnag, parhaodd y rhan fwyaf o bobl i siarad Aramaeg hefyd.

Ysgrifennwyd llawer o destunau Iddewig pwysig mewn Aramaeg, gan gynnwys y Talmud a Zohar, ac fe'i defnyddiwyd mewn datganiadau defodol fel y Kaddish. Defnyddiwyd Aramaeg yn yeshivot (ysgolion Iddewig traddodiadol) fel iaith dadl Talmudaidd. Roedd cymunedau Iddewig fel arfer yn defnyddio tafodiaith orllewinol Aramaeg. Defnyddiwyd hwn yn Llyfr Enoch (170 CC) ac yn Y Rhyfel Iddewig gan Josephus.

Pan ddechreuodd Arabiaid Islamaidd goncro'r rhan fwyaf o'r Dwyrain Canol, yn fuan disodlwyd Aramaeg gan Arabeg. Ac eithrio ysgrifau Kabbalah-Iddewig, bu bron iddi ddiflannu fel iaith ysgrifenedig, ond parhaodd i gael ei defnyddio mewn addoliad ac astudio. Fe'i siaredir hyd heddiw, yn bennaf gan Gwrdiaid Iddewig a Christnogol a rhai Mwslemiaid, ac weithiau cyfeirir ato fel Syrieg Fodern.

Rhennir Aramaeg yn dri phrif gyfnod amser: Hen Aramaeg (hyd at OC 200), Aramaeg Ganol (OC 200 i 1200),ac Aramaeg Modern (OC 1200 hyd heddiw). Hen Aramaeg oedd yr hyn a ddefnyddid yng nghyfnod yr Hen Destament, yn yr ardaloedd a ddylanwadwyd gan yr Ymerodraethau Assyriaidd ac Achaemenid. Mae Aramaeg Ganol yn cyfeirio at drawsnewidiad yr iaith Syriaidd hynafol (Aramaeg) a'r Aramaeg Babylonia a ddefnyddir gan Iddewon o OC 200. Mae Aramaeg Fodern yn cyfeirio at yr iaith a ddefnyddir heddiw gan y Cwrdiaid a phoblogaethau eraill.

Cyffelybiaethau rhwng Hebraeg ac Aramaeg

Mae Hebraeg ac Aramaeg yn perthyn i grŵp ieithoedd Semitig y Gogledd-orllewin, felly maen nhw yn yr un teulu iaith, rhywbeth fel Sbaeneg ac Eidaleg yw yr un teulu iaith. Mae'r ddau yn aml yn cael eu hysgrifennu yn y sgript Aramaeg o'r enw Ktav Ashuri (ysgrifen Assyriaidd) yn y Talmud, ond heddiw maent hefyd wedi'u hysgrifennu llythyrau Mandaic (gan y Mandaeans), Syrieg (gan Gristnogion Levantine), ac amrywiadau eraill. Defnyddiodd yr Hen Hebraeg sgript hŷn o’r enw da’atz yn y Talmud, ac ar ôl i’r alltud Babilonaidd ddechrau defnyddio’r sgript Ktay Ashuri .

Mae'r ddau wedi'u hysgrifennu o'r dde i'r chwith ac nid oes gan yr un o'u systemau ysgrifennu briflythrennau na llafariaid.

Gwahaniaethau rhwng Hebraeg ac Aramaeg

Mae llawer o mae'r geiriau'n hynod o debyg, heblaw bod rhannau'r gair wedi'u trefnu'n wahanol, er enghraifft, yn Hebraeg, y gair y bara yw ha'lekhem ac mewn Aramaeg mae'n lekhm'ah. Rydych chi'n gweld y gair go iawn am bara Mae ( lekhem/lekhm ) bron yr un fath yn y ddwy iaith, ac mae'r gair am y (ha neu ah) yn debyg, ac eithrio'r ffaith ei fod yn mynd yn Hebraeg. o flaen y gair, ac yn Aramaeg mae'n mynd yn y cefn.

Enghraifft arall yw'r gair coeden , sef Ha'ilan yn Hebraeg a ilan'ah yn Aramaeg. Yr un yw'r gair gwraidd am goeden ( ilan) .

Mae Hebraeg ac Aramaeg yn rhannu llawer o eiriau tebyg, ond un peth sy'n gwneud y geiriau tebyg hyn yn wahanol yw symudiad cytsain. Er enghraifft: garlleg yn Hebraeg yw ( shum ) ac yn Aramaeg ( tum [ah]) ; eira yn Hebraeg yw ( sheleg ) ac yn Aramaeg ( Telg [ah])

>Ym mha ieithoedd yr ysgrifennwyd y Beibl ?

Yr ieithoedd gwreiddiol yr ysgrifennwyd y Beibl ynddynt oedd Hebraeg, Aramaeg, a Groeg Koine.

Gweld hefyd: Beth Yw'r 4 Math o Gariad Yn Y Beibl? (Geiriau Groeg ac Ystyr)

Ysgrifenwyd y rhan fwyaf o'r Hen Destament yn Hebraeg Clasurol (Hebraeg Feiblaidd), ac eithrio ar gyfer y rhannau sydd wedi'u hysgrifennu mewn Aramaeg a dau ddarn wedi'u hysgrifennu mewn Hebraeg Beiblaidd Hynafol fel y nodwyd uchod.

Ysgrifennwyd pedwar rhan o’r Hen Destament yn Aramaeg:

  • Esra 4:8 – 6:18. Mae'r darn hwn yn dechrau gyda llythyr a ysgrifennwyd at yr Ymerawdwr Persaidd Artaxerxes ac yna llythyr gan Artaxerxes, y byddai'r ddau ohonynt wedi'u hysgrifennu mewn Aramaeg gan mai hi oedd iaith ddiplomyddol y diwrnod hwnnw. Mae gan Bennod 5 lythyr wedi ei ysgrifennu at Dareius y brenin, ac mae Pennod 6 yn dangos gradd Dareius mewn ymateb -yn amlwg, byddai hyn i gyd wedi'i ysgrifennu'n wreiddiol mewn Aramaeg. Fodd bynnag, ysgrifennodd Ezra yr ysgrifennydd rywfaint o naratif yn y darn hwn mewn Aramaeg hefyd - efallai'n dangos ei wybodaeth o Aramaeg a'i allu i ddeall y llythyrau a'r deddfau.
  • Esra 7:12-26. Dyma archddyfarniad arall oddi wrth Artaxerxes, a osododd Ezra yn syml yn yr Aramaeg y cafodd ei ysgrifennu ynddo. Mae'r ffordd y mae Ezra yn mynd yn ôl ac ymlaen yn Hebraeg ac Aramaeg yn dangos nid yn unig ei ddealltwriaeth ei hun o'r ddwy iaith, ond hefyd ddealltwriaeth y darllenwyr.
  • Daniel 2:4-7:28. Yn y darn hwn, mae Daniel yn dechrau trwy adrodd sgwrs rhwng y Caldeaid a'r Brenin Nebuchodonosor y dywedodd ei fod yn cael ei siarad yn Syriaeg (Aramaeg), felly newidiodd i Aramaeg bryd hynny a pharhau i ysgrifennu yn Aramaeg trwy'r ychydig benodau nesaf a oedd yn cynnwys dehongli breuddwyd Nebuchodonosor. ac yn ddiweddarach yn cael ei daflu i ffau'r llew - mae'n debyg oherwydd bod yr holl ddigwyddiadau hyn wedi digwydd yn yr iaith Aramaeg. Ond mae pennod 7 yn weledigaeth broffwydol wych sydd gan Daniel, ac yn ddiddorol mae'n cofnodi hynny mewn Aramaeg hefyd.
  • Jeremeia 10:11. Dyma'r unig bennill yn Aramaeg yn llyfr cyfan Jeremeia! Cyd-destun yr adnod yw rhybuddio’r Iddewon, oherwydd eu hanufudd-dod, y byddent yn alltud yn fuan pe na baent yn edifarhau. Felly, efallai bod Jeremeia wedi newid o Hebraeg i Aramaeg fel rhybudd y bydden nhw'n siarad hynnyiaith yn fuan tra yn alltud. Mae eraill wedi nodi bod yr adnod yn Aramaeg yn ddwys oherwydd trefn y geiriau, y synau odli, a chwarae geiriau. Efallai fod newid i fath o gerdd yn Aramaeg wedi bod yn fodd i ddal sylw’r bobl.

Ysgrifennwyd y Testament Newydd mewn Groeg Koine, a siaredid yn y rhan fwyaf o'r Dwyrain Canol (a thu hwnt), oherwydd y goncwest yn y gorffennol gan Alecsander Groeg. Mae ambell frawddeg yn cael ei siarad yn Aramaeg hefyd, yn bennaf gan Iesu.

Pa iaith siaradodd Iesu?

Roedd Iesu yn amlieithog. Byddai wedi adnabod Groeg oherwydd dyna oedd iaith lenyddol Ei ddydd. Dyma'r iaith yr ysgrifennodd Ei ddisgyblion (hyd yn oed Ioan a Phedr y pysgotwyr) yr Efengylau a'r Epistolau, felly os oedden nhw'n gwybod Groeg a'r bobl oedd yn darllen eu llyfrau yn gwybod Groeg, mae'n amlwg ei bod hi mor adnabyddus ac wedi arfer â Iesu. ei ddefnyddio hefyd.

Siaradodd Iesu hefyd yn Aramaeg. Pan wnaeth Efe, cyfieithodd awdwr yr Efengyl yr ystyr yn Groeg. Er enghraifft, pan siaradodd Iesu â’r ferch farw, dywedodd “Talitha cum,’ sy’n golygu, ‘Ferch fach, cod!’” (Marc 5:41)

Enghreifftiau eraill o Iesu’n defnyddio geiriau Aramaeg neu ymadroddion yw Marc 7:34, Marc 14:36, Marc 14:36, Mathew 5:22, Ioan 20:16, a Mathew 27:46. Yr un olaf hwn oedd Iesu ar y groes yn gweiddi ar Dduw. Gwnaeth hynny yn Aramaeg.

Gallai Iesu hefyd ddarllen Hebraeg, a siarad Hebraeg yn ôl pob tebyg. Yn Luc4:16-21 Cododd ar ei draed a darllen o Eseia yn Hebraeg. Gofynnodd hefyd i'r ysgrifenyddion a'r Phariseaid sawl gwaith, “Onid ydych wedi darllen . . .” ac yna cyfeiriodd at ddarn o'r Hen Destament.

Casgliad

Hebraeg ac Aramaeg yw dwy o ieithoedd byw hynaf y byd. Dyma'r ieithoedd a lefarwyd gan y patriarchiaid a'r proffwydi a'r saint yn yr Hen Destament a'r Newydd, a ddefnyddiwyd wrth ysgrifennu'r Beibl, ac a ddefnyddiwyd gan Iesu yn ei fywyd daearol. Sut mae'r chwaer-ieithoedd hyn wedi cyfoethogi'r byd!
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.